ĐĂNG KÝ

KID & TEEN

Cảm ơn phụ huynh đã chọn Dancentre. Để đăng ký các lớp múa dành cho độ tuổi Kid & Teen năm học 2020 – 2021, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới:

Thông tin phụ huynh*


Học viên 1*Bạn mong muốn tham dự lớp học nào?*

Lớp nhảy 1


Lớp nhảy 2

Học viên 2Bạn mong muốn tham dự lớp học nào?*

Lớp nhảy 1


Lớp nhảy 2

ADULT

Thank you for choosing Dancenter. To enroll in Adult classes, please fill the information below:

Your contact information*
Which class(es) and level are you interested in?*
BalletContemporaryCreative MovementLyrical ContemporaryHip HopJazzTap
BeginnerIntermediateAdvanced

Start typing and press Enter to search