LỚP CHOREOGRAPHY DANCE

 In Lớp Người Lớn, Show & Event

*LỚP MỚI THÁNG GIÊNG*

Lớp Biên Đạo với Sabra Johnson
Thứ 7, 2:30 – 4:00 PM

Các bạn vũ công hãy đến và học cùng nhà biên đạo, vũ công quốc tế Sabra Johnson trong lớp đặc biệt này.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search