Timetable

THỜI KHÓA BIỂU 9/2019 – 6/2020

Dành cho Mini Kids, Kids và Teens

ĐỘ TUỔI LỚP ĐỀ CỬ CẤP ĐỘ ĐỀ CỬ
3 – 4 tuổi Dance Play Mini Kids Dance Play
4 – 5 tuổi Dance, Acro Mini Kids Introductory (Intro.)
6 tuổi Acro, Ballet, Jazz, Hip Hop, Tap, Zumba Kids Preparatory (Prep.)
7 – 11 tuổi Acro, Ballet, Jazz, Hip Hop, Tap, Zumba Kids Beginner (Beg.), Elementary (Elem.), Intermediate (Int.), Advanced (Adv.)
12+ tuổi Acro, Ballet, Contemporary, Jazz, Hip Hop, Tap Teens Beginner (Beg.)/ Elementary (Elem.), Intermediate (Int.), Advanced (Adv.)

 

MÃ MÀU LỚP
Dance Play, Dance Intro  Tap  Jazz  Lyrical Comtemporary
Ballet Hiphop Acro Zumba

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Jazz Kids
Beg.
Ms. Leila
3:20 – 4:15 PM
Hip Hop Kids
Prep.
Mr. Quy
3:20 – 4:05 PM
Dance Mini Kids
Intro
Mr. Martyn
3:10 – 3:55 PM
Acro Mini Kids
Intro
Ms. Alexa
3:05 – 3:50 PM
Ballet Kids
Elem.
Mr. Martyn
3:15 – 4:10 PM
Ballet Kids
Elem.
Mr. Martyn
8:30 – 9:25 AM
Ballet Kids
Beg.
Mr. Martyn
3:30 – 4:25 PM
Jazz Kids
Prep.
Ms. Leila
3:25 – 4:10 PM
Jazz Kids
Prep.
Ms. Leila
3:10 – 3:55 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
3:10 – 3:55 PM
Acro Kids
Beg.
Mr. John
3:20 – 4:15 PM
Dance Mini Kids
Play
Ms. Nhung
8:45 – 9:30 AM
Hip Hop Kids
Beg.
Mr. Minh
3:50 – 4:45 PM
Acro Kids
Beg.
Mr. John
3:50 – 4:45 PM
Acro Kids
Prep.
Ms. Alexa
3:25 – 4:10 PM
Ballet Kids
Prep.
Mr. Martyn
3:10 – 3:55 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Alexa
3:25 – 4:10 PM
Zumba Kids
All Level
Ms. Leslie
8:45 – 9:40 AM
Hip Hop Kids
Prep
Mr. Quy
4:00 – 4:45 PM
Hip Hop Kids
Beg.
Mr. Minh
3:50 – 4:45 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
3:40 – 4:25 PM
Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Minh
3:50 – 4:45 PM
Tap Kids
Prep.
Ms. Leila
3:25 – 4:10 PM
Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Minh
9:00 – 9:55 AM
Tap Kids
Beg.
Ms. Leila
4:20 – 5:15 PM
Hip Hop Kids
Prep.
Mr. Quy
4:10 – 4:55 PM
Ballet Kids
Prep.
Mr. Martyn
4:00 – 4:45 PM
Acro Kids
Prep.
Ms. Alexa
3:55 – 4:40 PM
Dance Mini Kids
Intro
Mr. Martyn
4:15 – 5:00 PM
Ballet Kids
Int.
Mr. Martyn
9:30 – 10:25 AM
Ballet Kids
Adv.
Mr. Martyn
4:30 – 5:55 PM
Tap Kids
Elem.
Ms. Leila
4:15 – 5:10 PM
Jazz Kids
Prep.
Ms. Leila
4:00 – 4:45 PM
Dance Mini Kids
Play
Ms. Nhung
4:00 – 4:45 PM
Dance Mini Kids
Play
Ms. Alexa
4:15 – 5:00 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
9:35 – 10:20 AM
Hip Hop Kids
Beg.
Mr. Minh
4:50 – 5:45 PM
Acro Kids
Elem.
Mr. John
4:50 – 5:45 PM
Acro Mini Kids
Intro
Ms. Alexa
4:15 – 5:00 PM
Ballet Kids
Beg.
Mr. Martyn
3:55 – 4:50 PM
Jazz Kids
Prep.
Ms. Leila
4:15 – 5:00 PM
Zumba Kids
All Level
Ms. Leslie
9:45 – 10:40 AM
Hip Hop Kids
Int.
Mr. Quy
4:50 – 5:45 PM
Hip Hop Kids
Inter.
Mr. Minh
4:50 – 5:45 PM
Dance Mini Kids
Play
Ms. Nhung
4:30 – 5:15 PM
Acro Kids
Beg.
Mr. John
4:45 – 5:40 PM
Acro Kids
Elem.
Mr. John
4:20 – 5:15 PM
Hip Hop Teens
Adv.
Mr. Minh
10:00 – 11:55 AM
Tap Kids
Adv.
Ms. Leila
5:20 – 6:15 PM
Jazz Kids
Int.
Ms. Alexa
5:00 – 5:55 PM
Ballet Kids
Inter.
Mr. Martyn
4:50 – 5:45 PM
Hip Hop Kids
Inter.
Mr. Minh
4:50 – 5:45 PM
Jazz Kids
Adv.
Ms. Sabra
5:05 – 6:30 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
10:25 – 11:10 AM
Hip Hop Teens
Int.
Mr. Minh
5:50 – 7:15 PM
Tap Kids
Int.
Ms. Leila
5:15 – 6:10 PM
Jazz Kids
Beg.
Ms. Leila
4:50 – 5:45 PM
Jazz Kids
Beg.
Ms. Alexa
4:50 – 5:45 PM
Jazz Kids
Inter.
Ms. Alexa
5:05 – 6:00 PM
Ballet Kids
Prep.
Mr. Martyn
10:30 – 11:15 AM
Hip Hop Teens
Elem.
Mr. Quy
5:50 – 7:15 PM
Acro Teens
Inter.
Mr. John
5:50 – 6:45 PM
Jazz Kids
Elem.
Ms. Alexa
5:05 – 6:00 PM
Ballet Kids
Adv.
Mr. Martyn
4:55 – 6:20 PM
Jazz Kids
Elem.
Ms. Leila
5:05 – 6:00 PM
Lyrical Kids
Int./Adv.
Ms. Alexa
10:45 – 11:40 AM
Ballet Teens
Adv.
Mr. Martyn
6:00 – 7:55 PM
Hip Hop Teens
Elem.
Mr. Minh
5:50 – 7:15 PM
Ballet Teens
Inter.
Mr. Martyn
5:50 – 7:15 PM
Hip Hop Teens
Beg.
Mr. Minh
5:50 – 7:15 PM
Acro Kids
Int.
Mr. John
5:20 – 6:15 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
11:15 – 12:00 PM
Tap Teens
Beg./Elem.
Ms. Leila
6:20 – 7:15 PM
Lyrical Teens
Adv.
Ms. Alexa
6:00 – 7:25 PM
Jazz Teens
Adv.
Ms. Sabra
5:50 – 7:45 PM
Lyrical Teens
Elem./ Int.
Ms. Alexa
5:50 – 7:15 PM
Jazz Teens
Elem.
Ms. Alexa
6:05 – 7:30 PM
Ballet Kids
Prep.
Mr. Martyn
11:20 – 12:05 AM
Tap Teens
Inter./Adv.
Ms. Leila
6:15 – 7:40 PM
Lyrical Kids
Int./Adv.
Ms. Alexa
6:05 – 7:00 PM
Acro Kids
Int.
Mr. John
5:45 – 6:40 PM
Jazz Teens
Beg.
Ms. Leila
6:05 – 7:30 PM
Acro Kids
Adv.
Mr. John
2:00 – 2:55 PM
Ballet Teens
Elem./ Int.
Mr. Martyn
6:25 – 7:50 PM
Jazz Teens
Inter.
Mr. John
6:20 – 7:45 PM
Ballet Kids
Beg.
Mr. Martyn
2:05 – 3:00 PM
Jazz Teens
Inter.
Ms. Sabra
6:35 – 8:00 PM
Hip Hop Kids
Beg.
Mr. Minh
2:10 – 3:05 PM
Jazz Kids
Adv.
Ms. Sabra
2:15 – 3:40 PM
Acro Teens
Adv.
Mr. John
3:00 – 4:25 PM
Ballet Teens
Beg./Elem.
Mr. Martyn
3:05 – 4:30 PM
Hip Hop Kids
Adv.
Mr. Minh
3:10 – 4:35 PM
Ballet Kids
Pre Point
Ms. Sabra
3:45 – 5:10 PM

THỜI KHÓA BIỂU 9/2019 – 6/2020

MINI KIDS (3 – 6 tuổi)

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
DANCE PLAY Thứ 4 4:30 – 5:15 PM Ms. NHUNG
Thứ 5 4:00 – 4:45 PM Ms. NHUNG
Thứ 6 4:15 – 5:00 PM Ms. ALEXA
Thứ 7 8:45 – 9:30 AM Ms. NHUNG
DANCE Introduction Thứ 4 3:10 – 3:55 AM Mr. MARTYN
Thứ 4 3:40 – 4:25 PM Ms. NHUNG
Thứ 5 3:05 – 3:50 PM MR. MARTYN
Thứ 5 3:10 – 3:55 PM Ms. NHUNG
Thứ 6 3:25 – 4:10 PM Ms. ALEXA
Thứ 6 4:15 – 5:00 PM MR. MARTYN
Thứ 7 9:35 – 10:20 AM Ms. NHUNG
Thứ 7 10:25 – 11:10 AM Ms. NHUNG
Thứ 7 11:15 – 12:00 AM Ms. NHUNG
ACRO Introduction Thứ 4 4:15 – 5:00 PM Ms. ALEXA
Thứ 5 3:05 – 3:50 PM Ms. ALEXA

THỜI KHÓA BIỂU 9/2019 – 6/2020

KIDS (6 – 11 tuổi)

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
ACRO Preparatory Thứ 4 3:25 – 4:10 PM Ms. ALEXA
Thứ 5 3:55 – 4:40 PM Ms. ALEXA
Beginner Thứ 3 3:50 – 4:45 PM Mr. JOHN
Thứ 5 4:45 – 5:40 PM Mr. JOHN
Thứ 6 3:20 – 4:15 PM Mr. JOHN
Elementary Thứ 3 4:50 – 5:45 PM Mr. JOHN
Thứ 6 4:20 – 5:15 PM Mr. JOHN
Intermediate Thứ 5 5:45 – 6:40 PM Mr. JOHN
Thứ 6 5:20 – 6:15 PM Mr. JOHN
Advanced Thứ 7 2:00 – 2:55 PM Mr. JOHN
BALLET Preparatory Thứ 4 4:00 – 4:45 PM Mr. MARTYN
Thứ 7 10:30 – 11:15 AM Mr. MARTYN
Thứ 7 11:20 – 12:05 AM Mr. MARTYN
Beginner Thứ 2 3:30 – 4:25 PM Mr. MARTYN
Thứ 5 3:55 – 4:50 PM Mr. MARTYN
Thứ 7 2:05 – 3:00 PM Mr. MARTYN
Elementary Thứ 6 3:15 – 4:10 PM Mr. MARTYN
Thứ 7 8:30 – 9:25 AM Mr. MARTYN
Intermediate Thứ 4 4:50 – 5:45 PM Mr. MARTYN
Thứ 7 9:30 – 10:25 AM Mr. MARTYN
Advanced Thứ 5 4:55 – 6:20 PM Mr. MARTYN
Thứ 2 4:30 – 5:55 PM Mr. MARTYN
Pre Pointe Thứ 7 3:45 – 5:10 PM Ms. SABRA
HIP HOP Preparatory Thứ 2 4:00 – 4:45 PM Mr. QUY
Thứ 3 3:20 – 4:05 PM Mr. QUY
Thứ 3 4:10 – 4:55 PM Mr. QUY
Beginner Thứ 2 3:50 – 4:45 PM Mr. MINH
Thứ 2 4:50 – 5:45 PM Mr. MINH
Thứ 3 3:50 – 4:45 PM Mr. MINH
Thứ 7 2:10 – 3:05 PM Mr. MINH
Elementary Thứ 5 3:50 – 4:45 PM Mr. MINH
Thứ 7 9:00 – 9:55 AM Mr. MINH
Intermediate Thứ 2 4:50 – 5:45 PM Mr. QUY
Thứ 3 4:50 – 5:45 PM Mr. MINH
Thứ 5 4:50 – 5:45 PM Mr. MINH
Advanced Thứ 7 3:10 – 4:35 PM Mr. MINH
JAZZ Preparatory Thứ 3 3:25 – 4:10 PM Ms. LEILA
Thứ 4 3:10 – 3:55 PM Ms. LEILA
Thứ 4 4:00 – 4:45 PM Ms. LEILA
Thứ 6 4:15 – 5:00 PM Ms. LEILA
Beginner Thứ 2 3:20 – 4:15 PM Ms. LEILA
Thứ 4 4:50 – 5:45 PM Ms. LEILA
Thứ 5 4:50 – 5:45 PM Ms. ALEXA
Elementary Thứ 4 5:05 – 6:00 PM Ms. ALEXA
Thứ 6 5:05 – 6:00 PM Ms. LEILA
Intermediate Thứ 3 5:00 – 5:55 PM Ms. ALEXA
Thứ 6 5:05 – 6:00 PM Ms. ALEXA
Advanced Thứ 6 5:05 – 6:30 PM Ms. SABRA
Thứ 7 2:15 – 3:40 PM Ms. SABRA
LYRICAL
CONTEMPORARY
Int./Adv. Thứ 7 10:45 – 11:40 AM Ms. ALEXA
Int./Adv. Thứ 4 6:05 – 7:00 PM Ms. ALEXA
TAP Prep. Thứ 6 3:25 – 4:10 PM Ms. LEILA
Beginner Thứ 2 4:20 – 5:15 PM Ms. LEILA
Elementary Thứ 3 4:15 – 5:10 PM Ms. LEILA
Intermediate Thứ 3 5:15 – 6:10 PM Ms. LEILA
Advanced Thứ 2 5:20 – 6:15 PM Ms. LEILA
ZUMBA All level Thứ 7 8:45 – 9:40 AM Ms. LESLIE
Thứ 7 9:45 – 10:40 AM Ms. LESLIE

THỜI KHÓA BIỂU 9/2019 – 6/2020

TEEN (12+ TUỔI)

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
ACRO Intermediate Thứ 3 5:50 – 6:45 PM Mr. JOHN
Advanced Thứ 7 3:00 – 4:25 PM Mr. JOHN
BALLET Beg./Elem. Thứ 7 3:05 – 4:30 PM MR. MARTYN
Elem./Int. Thứ 5 6:25 – 7:50 PM MR. MARTYN
Intermediate Thứ 4 5:50 – 7:15 PM MR. MARTYN
Advanced Thứ 2 6:00 – 7:55 PM MR. MARTYN
HIP HOP Beginner Thứ 5 5:50 – 7:15 PM Mr. MINH
Elementary Thứ 2 5:50 – 7:15 PM Mr. QUY
Thứ 3 5:50 – 7:15 PM Mr. MINH
Intermediate Thứ 2 5:50 – 7:15 PM Mr. MINH
Advanced Thứ 7 10:00 – 11:55 AM Mr. MINH
JAZZ Beginner Thứ 6 6:05 – 7:30 PM Ms. LEILA
Elementary Thứ 6 6:05 – 7:30 PM Ms. ALEXA
Intermediate Thứ 6 6:20 – 7:45 PM Mr. JOHN
Intermediate Thứ 6 6:35 – 8:00 PM Ms. SABRA
Advanced Thứ 4 5:50 – 7:45 PM Ms. SABRA
LYRICAL
CONTEMPORARY
Elem./ Int Thứ 5 5:50 – 7:15 PM Ms. ALEXA
Adv. Thứ 3 6:00 – 7:25 PM Ms. ALEXA
TAP Beg. & Elem. Thứ 2 6:20 – 7:15 PM Ms. LEILA
Int. & Adv Thứ 3 6:15 – 7:40 PM Ms. LEILA

Start typing and press Enter to search