Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU 9/2020 – 6/2021

Dành cho độ tuổi Mini Kid, Kid và Teen

ĐỘ TUỔI THỂ LOẠI GỢI Ý CẤP ĐỘ GỢI Ý
3 – 4 tuổi Dance Play Mini Kids Dance & Play
4 – 5 tuổi Dance, Acro Mini Kids Introductory (Intro.)
6 tuổi Acro, Ballet, Jazz, Hip Hop, Tap Kid Dự bị (Prep.)
7-11 tuổi Acro, Ballet, Creative Dance, Jazz, Hip Hop, Tap Kid Mới bắt đầu (Beg.), Sơ cấp (Elem.), Trung cấp (Int.), Nâng cao(Adv.)
12+ tuổi Acro, Ballet, Creative Dance, Jazz, Hip Hop, Lyrical, Tap Teen Mới bắt đầu (Beg.), Sơ cấp (Elem.), Trung cấp (Int.), Nâng cao(Adv.)

 

HƯỚNG DẪN MÃ MÀU LỚP
Dance Play, Dance Intro  Tap  Jazz  Lyrical Contemporary
Ballet Hip Hop Acro   Creative Movement

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Hip Hop Kids
Prep.
Mr. Quy
3:15 – 4:00 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
3:15 – 4:00 PM
Ballet Kids
Prep.
Mr. Martyn
3:10 – 3:55 PM
Ballet Kids
Prep.
Mr. Martyn
3:05 – 3:50 PM
Jazz Kids
Prep.
Ms. Alexa
3:25 – 4:10 PM
Ballet Kids
Elem.
Mr. Martyn
8:30 – 9:25 AM
Tap Kids
Beg.
Ms. Leila
3:20 – 4:15 PM
Acro Mini Kids
Intro
Mr. Quy
3:15 – 4:00 PM
Jazz Kids
Prep.
Ms. Leila
3:10 – 3:55 PM
Acro Mini Kids
Intro
Mr. Quy
3:05 – 3:50 PM
Tap Kids
Prep.
Ms. Leila
3:15 – 4:00 PM
Dance Mini Kids
Play
Ms. Nhung
8:45 – 9:30 AM
Ballet Kids
Beg.
Mr. Martyn
3:20 – 4:15 PM
Hip Hop Kids
Beg.
Mr. Minh
3:50 – 4:45 PM
Acro Kids
Prep.
Ms. Alexa
3:20 – 4:05 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
3:10 – 3:55 PM
Acro Kids
Beg.
Mr. John
3:20 – 4:15 PM
Lyrical Kids
Adv.
Ms. Alexa
9:00 – 10:25 AM
Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Minh
3:50 – 4:45 PM
Hip Hop Kids
Prep.
Mr. Quy
4:05 – 4:50 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
3:40 – 4:25 PM
Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Minh
3:20 – 4:15 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
3:25 – 4:10 PM
Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Minh
9:00 – 9:55 AM
Hip Hop Kids
Prep.
Mr. Quy
4:05 – 4:50 PM
Dance Mini Kids
Play
Ms. Nhung
4:05 – 4:50 PM
Ballet Kids
Elem.
Mr. Martyn
4:00 – 4:45 PM
Ballet Kids
Beg.
Mr. Martyn
3:55 – 4:50 PM
Jazz Kids
Beg.
Ms. Leila
4:05 – 5:00 PM
Ballet Kids
Int.
Mr. Martyn
9:30 – 10:25 AM
Tap Kids
Elem.
Ms. Leila
4:20 – 5:15 PM
Acro Kids
Beg.
Mr. John
4:05 – 5:00 PM
Jazz Kids
Prep.
Ms. Leila
4:00 – 4:45 PM
Acro Kids
Prep.
Ms. Alexa
3:55 – 4:40 PM
Jazz Kids
Prep.
Ms. Alexa
4:15 – 5:00 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
9:35 – 10:20 AM
Ballet Kids
Adv.
Mr. Martyn
4:20 – 5:45 PM
Hip Hop Kids
Inter.
Mr. Minh
4:50 – 5:45 PM
Acro Mini Kids
Intro
Ms. Alexa
4:10 – 4:55 PM
Dance Mini Kids
Play
Ms. Nhung
4:00 – 4:45 PM
Dance Mini Kids
Play
Ms. Nhung
4:15 – 5:00 PM
Hip Hop Teens
Adv.
Mr. Minh
10:00 – 11:55 AM
Hip Hop Kids
Elem.
Mr. Minh
4:50 – 5:45 PM
Jazz Kids
Int.
Ms. Alexa
4:55 – 5:50 PM
Dance Mini Kids
Play
Ms. Nhung
4:30 – 5:15 PM
Acro Kids
Beg.
Mr. John
4:45 – 5:40 PM
Acro Kids
Elem.
Mr. John
4:20 – 5:15 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
10:25 – 11:10 AM
Hip Hop Kids
Int.
Mr. Quy
4:55 – 5:50 PM
Tap Kids
Int.
Ms. Leila
4:55 – 5:50 PM
Jazz Kids
Beg.
Ms. Leila
4:50 – 5:45 PM
Hip Hop Kids
Inter.
Mr. Minh
4:20 – 5:15 PM
Jazz Kids
Adv.
Ms. Sabra
5:05 – 6:30 PM
Ballet Kids
Prep.
Mr. Martyn
10:30 – 11:15 AM
Tap Kids
Adv.
Ms. Leila
5:20 – 6:15 PM
Acro Kids
Elem.
Mr. John
5:05 – 6:00 PM
Ballet Kids
Int.
Mr. Martyn
5:00 – 5:55 PM
Jazz Kids
Beg.
Ms. Alexa
4:50 – 5:45 PM
Jazz Kids
Inter.
Ms. Alexa
5:05 – 6:00 PM
Lyrical Teens
Elem.
Ms. Alexa
10:30 – 11:55 AM
Hip Hop Teens
Int.
Mr. Minh
5:50 – 7:15 PM
Hip Hop Teens
Elem.
Mr. Minh
5:50 – 7:15 PM
Jazz Kids
Elem.
Ms. Alexa
5:00 – 5:55 PM
Ballet Kids
Adv.
Mr. Martyn
4:55 – 6:20 PM
Jazz Kids
Elem.
Ms. Leila
5:05 – 6:00 PM
Dance Mini Kids
Intro
Ms. Nhung
11:15 – 12:00 PM
Ballet Teens
Adv.
Mr. Martyn
5:50 – 7:45 PM
Lyrical Teens
Adv.
Ms. Alexa
5:55 – 7:20 PM
Creative Kids
All
Ms. Nhung
5:20 – 6:15 PM
Acro Kids
Int.
Mr. John
5:45 – 6:40 PM
Acro Kids
Int.
Mr. John
5:20 – 6:15 PM
Ballet Kids
Prep.
Mr. Martyn
11:20 – 12:05 PM
Hip Hop Teens
Elem.
Mr. Quy
5:55 – 7:20 PM
Tap Teens
Adv.
Ms. Leila
5:55 – 7:20 PM
Jazz Teens
Adv. +
Ms. Sabra
5:50 – 7:45 PM
Lyrical Teens
Elem./Int.
Ms. Alexa
5:20 – 6:45 PM
Jazz Teens
Elem.
Ms. Alexa
6:05 – 7:30 PM
Acro Kids
Adv.
Mr. John
2:00 – 2:55 PM
Tap Teens
Int.
Ms. Leila
6:20 – 7:45 PM
Acro Teens
Int.
Mr. John
6:05 – 7:00 PM
Ballet Teens
Inter.
Mr. Martyn
6:00 – 7:25 PM
Hip Hop Teens
Beg.
Mr. Minh
5:50 – 7:15 PM
Jazz Teens
Beg.
Ms. Leila
6:05 – 7:30 PM
Ballet Kids
Beg.
Mr. Martyn
2:05 – 3:00 PM
Lyrical Kids
Int.
Ms. Alexa
6:00 – 6:55 PM
Ballet Teens
Elem.
Mr. Martyn
6:25 – 7:50 PM
Jazz Teens
Inter.
Mr. John
6:20 – 7:45 PM
Jazz Kids
Adv.
Ms. Sabra
2:15 – 3:40 PM
Tap Teens
Beg./Elem.
Ms. Leila
6:20 – 7:15 PM
Jazz Teens
Adv.
Ms. Sabra
6:35 – 8:30 PM
Hip Hop Kids
Beg.
Mr. Minh
2:30 – 3:25 PM
Ballet Teens
Beg.
Mr. Martyn
3:05 – 4:30 PM
Hip Hop Kids
Adv.
Mr. Minh
3:30 – 4:55 PM
Acro Teens
Adv.
Mr. John
3:00 – 4:25 PM
Ballet Kids
Pre Pointe
Ms. Sabra
3:45 – 5:10 PM
Ballet Teens
Pre Pointe
Ms. Sabra
3:45 – 5:10 PM
Jazz Teens
Int.
Ms. Sabra
5:15 – 6:40 PM
Creative Teens 
All
Mr. Martyn
4:35 – 6:00 PM

 

THỜI KHÓA BIỂU9/2020 – 6/2021

MINI KID (3 – 6 TUỔI)

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
DANCE PLAY Thứ 3 4:05 – 4:50 PM Ms. NHUNG
Thứ 4 4:30 – 5:15 PM Ms. NHUNG
Thứ 6 4:15 – 5:00 PM Ms. NHUNG
Thứ 7 8:45 – 9:30 AM Ms. NHUNG
DANCE Introduction Thứ 3 3:15 – 4:00 PM Ms. NHUNG
Thứ 4 3:40 – 4:25 PM Ms. NHUNG
Thứ 5 3:10 – 3:55 PM Ms. NHUNG
Thứ 6 3:25 – 4:10 PM Ms. NHUNG
Thứ 7 9:35 – 10:20 AM Ms. NHUNG
Thứ 7 10:25 – 11:10 AM Ms. NHUNG
ACRO Introduction Thứ 3 3:15 – 4:00 PM Mr. QUY
Thứ 4 4:10 – 4:55 PM Ms. ALEXA
Thứ 5 3:05 – 3:50 PM Ms. ALEXA

THỜI KHÓA BIỂU 9/2020 – 6/2021

KIDS (6 – 11 TUỔI)

<td

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
ACRO Preparatory Thứ 4 3:20 – 4:05 PM Ms. ALEXA
Thứ 5 3:55 – 4:40 PM Ms. ALEXA
Beginner Thứ 3 4:05 – 5:00 PM Mr. JOHN
Thứ 5 4:45 – 5:40 PM Mr. JOHN
Thứ 6 3:20 – 4:15 PM Mr. JOHN
Elementary Thứ 3 5:05 – 6:00 PM Mr. JOHN
Thứ 6 4:20 – 5:15 PM Mr. JOHN
Intermediate Thứ 5 5:45 – 6:40 PM Mr. JOHN
Thứ 6 5:20 – 6:15 PM Mr. JOHN
Advanced Thứ 7 2:00 – 2:55 PM Mr. JOHN
BALLET Preparatory Thứ 4 3:10 – 3:55 PM Mr. MARTYN
Thứ 5 3:05 – 3:50 PM Mr. MARTYN
Thứ 7 10:30 – 11:15 AM Mr. MARTYN
Thứ 7 11:20 – 12:05 PM Mr. MARTYN
Beginner Thứ 2 3:20 – 4:15 PM Mr. MARTYN
Thứ 5 3:55 – 4:50 PM Mr. MARTYN
Thứ 7 2:05 – 3:00 PM Mr. MARTYN
Elementary Thứ 4 4:00 – 4:55 PM Mr. MARTYN
Thứ 7 8:30 – 9:25 AM Mr. MARTYN
Intermediate Thứ 4 5:00 – 5:55 PM Mr. MARTYN
Thứ 7 9:30 – 10:25 AM Mr. MARTYN
Advanced Thứ 2 4:20 – 5:45 PM Mr. MARTYN
Thứ 5 4:55 – 6:20 PM Mr. MARTYN
Pre Pointe Thứ 7 3:45 – 5:10 PM Ms. SABRA
CREATIVE
MOVEMENT
All Levels Thứ 4 5:20 – 6:15 PM Ms. NHUNG
HIP HOP Preparatory Thứ 2 3:15 – 4:00 PM Mr. QUY
Thứ 2 4:05 – 4:50 PM Mr. QUY
Thứ 3 4:05 – 4:50 PM Mr. QUY
Beginner Thứ 3 3:50 – 4:45 PM Mr. MINH
Thứ 7 2:30 – 3:25 PM Mr. MINH
Elementary Thứ 2 3:50 – 4:45 PM Mr. MINH
Thứ 2 4:50 – 5:45 PM Mr. MINH
Thứ 5 3:20 – 4:15 PM Mr. MINH
Thứ 7 9:00 – 9:55 AM Mr. MINH
Intermediate Thứ 2 4:55 – 5:50 PM Mr. QUY
Thứ 3 4:50 – 5:45 PM Mr. MINH
Thứ 5 4:20 – 5:15 PM Mr. MINH
Advanced Thứ 7 3:30 – 4:55 PM Mr. MINH
JAZZ Preparatory Thứ 4 3:10 – 3:55 PM Ms. LEILA
Thứ 4 4:00 – 4:45 PM Ms. LEILA
Thứ 6 3:25 – 4:10 PM Ms. ALEXA
Thứ 6 4:15 – 5:00 PM Ms. ALEXA
Beginner Thứ 4 4:50 – 5:45 PM Ms. LEILA
Thứ 5 4:50 – 5:45 PM Ms. ALEXA
Thứ 6 4:05 – 5:00 PM Ms. LEILA
Elementary Thứ 4 5:00 – 5:55 PM Ms. ALEXA
Thứ 6 5:05 – 6:00 PM Ms. LEILA
Intermediate Thứ 3 4:55 – 5:50 PM Ms. ALEXA
Thứ 6 5:05 – 6:00 PM Ms. ALEXA
Advanced Thứ 6 5:05 – 6:30 PM Ms. SABRA
Thứ 7 2:15 – 3:40 PM Ms. SABRA
LYRICAL
CONTEMPORARY
Intermediate Thứ 4 6:00 – 6:55 PM Ms. ALEXA
Advanced Thứ 7 9:00 – 10:25 AM Ms. ALEXA
TAP Prep. Thứ 6 3:15 – 4:00 PM Ms. LEILA
Beginner Thứ 2 3:20 – 4:15 PM Ms. LEILA
Elementary Thứ 2 4:20 – 5:15 PM Ms. LEILA
Intermediate Thứ 3 4:55 – 5:50 PM Ms. LEILA
Advanced Thứ 2 5:20 – 6:15 PM Ms. LEILA

THỜI KHÓA BIỂU 9/2020 – 6/2021

TEEN (12+ TUỔI)

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
ACRO Intermediate Thứ 3 6:05 – 7:00 PM Mr. JOHN
Advanced Thứ 7 3:00 – 4:25 PM Mr. JOHN
BALLET Beg. Thứ 7 3:05 – 4:30 PM Mr. MARTYN
Elem. Thứ 5 6:25 – 7:50 PM Mr. MARTYN
Intermediate Thứ 4 6:00 – 7:25 PM Mr. MARTYN
Advanced Thứ 2 5:50 – 7:45 PM Mr. MARTYN
Pre Pointe Thứ 7 3:45 – 5:10 PM Ms. SABRA
CREATIVE
MOVEMENT
All Levels Thứ 7 4:35 – 6:00 PM Mr. MARTYN
HIP HOP Beginner Thứ 5 5:50 – 7:15 PM Mr. MINH
Elementary Thứ 2 5:55 – 7:20 PM Mr. QUY
Thứ 3 5:50 – 7:15 PM Mr. MINH
Intermediate Thứ 2 5:50 – 7:15 PM Mr. MINH
Advanced Thứ 7 10:00 – 11:55 AM Mr. MINH
JAZZ Beginner Thứ 6 6:05 – 7:30 PM Ms. LEILA
Elementary Thứ 6 6:05 – 7:30 PM Ms. ALEXA
Intermediate Thứ 6 6:20 – 7:45 PM Mr. JOHN
Thứ 7 5:15 – 6:40 PM Mr. JOHN
Advanced Thứ 6 6:35 – 8:30 PM Ms. SABRA
Advanced + Thứ 4 5:50 – 7:45 PM Ms. SABRA
LYRICAL
CONTEMPORARY
Elem. Thứ 7 10:30 – 11:55 AM Ms. ALEXA
Elem./Int. Thứ 5 5:20 – 6:45 PM Ms. ALEXA
Adv. Thứ 3 5:55 – 7:20 PM Ms. ALEXA
TAP Beg./Elem. Thứ 4 6:20 – 7:15 PM Ms. LEILA
Int. Thứ 2 6:20 – 7:45 PM Ms. LEILA
Adv. Thứ 3 5:55 – 7:20 PM Ms. LEILA

Start typing and press Enter to search