Kid & Teen Classes

Học viên sẽ học những kỹ thuật cơ bản của Hip Hop, học để khám phá các cấp độ, các bước nhảy, cách phối hợp cơ bản và khả năng biểu cảm. Tập luyện để cải thiện các kỹ năng về cảm thụ nhạc, biểu diễn và kỹ thuật qua các bài tập và bài biên đạo vui, sôi động. Các học viên cũng sẽ học được cách áp dụng các bước nhảy cơ bản và sáng tạo bài biên đạo thêm vào phong cách riêng và sự nhún nhảy.

THỜI KHÓA BIỂU 9/2020 – 6/2021

Cấp độ Ngày Giờ Giáo viên
Preparatory Thứ 2 3:15 – 4:00 PM Mr. Quy
Thứ 2 4:05 – 4:50 PM Mr. Quy
Thứ 3 4:05 – 4:50 PM Mr. Quy
Beginner Thứ 2 4:50 – 5:45 PM Mr. Minh
Thứ 3 3:50 – 4:45 PM Mr. Minh
Thứ 7 2:10 – 3:05 PM Mr. Minh
Elementary Thứ 2 4:50 – 5:45 PM Mr. Minh
Thứ 5 3:50 – 4:45 PM Mr. Minh
Thứ 7 9:00 – 9:55 AM Mr. Minh
Intermediate Thứ 2 4:55 – 6:20 PM Mr. Quy
Thứ 3 4:50 – 5:45 PM Mr. Minh
Thứ 5 4:50 – 5:45 PM Mr. Minh
Advanced Thứ 7 3:10 – 4:35 PM Mr. Minh

THỜI KHÓA BIỂU 9/2019 – 6/2020

Cấp độ Ngày Giờ Giáo viên
Preparatory Thứ 2 4:00 – 4:45 PM Mr. Quy
Thứ 3 3:20 – 4:05 PM Mr. Quy
Thứ 3 4:10 – 4:55 PM Mr. Quy
Beginner Thứ 2 3:50 – 4:45 PM Mr. Minh
Thứ 2 4:50 – 5:45 PM Mr. Minh
Thứ 3 3:50 – 4:45 PM Mr. Minh
Thứ 7 2:10 – 3:05 PM Mr. Minh
Elementary Thứ 5 3:50 – 4:45 PM Mr. Minh
Thứ 7 9:00 – 9:55 AM Mr. Minh
Intermediate Thứ 2 4:50 – 5:45 PM Mr. Quy
Thứ 3 4:50 – 5:45 PM Mr. Minh
Thứ 5 4:50 – 5:45 PM Mr. Minh
Advanced Thứ 7 3:10 – 4:35 PM Mr. Minh

Start typing and press Enter to search