Kid & Teen Classes

Trang chủ > Lịch học > NGƯỜI LỚN > THỜI KHÓA BIỂU
Print Friendly, PDF & Email

LỊCH LỚP HÈ (bắt đầu từ 10/06)

LỚP NGƯỜI LỚN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng Jazz 
Adv.
9:00 – 10:30 AM
Mr. John
kết thúc 27/07
Contemporary 
Int./ Adv.
9:00 – 10:30 AM
Ms. Sabra
kết thúc 14/06
Jazz  
Beg.
8:45 – 9:45 AM
Ms. Sabra
kết thúc 14/07
Jazz  
Int.
9:00 – 10:30 AM
Ms. Lauriane kết thúc 14/06
Ms. Sabra  kết thúc 14/07
Zumba 
All Levels
8:45 – 9:45 AM
Ms. Leslie
kết thúc 10/06
Flamenco
Int./ Adv.
9:15 – 10:45 AM
Ms. Tricia
kết thúc 14/06
Tap
Int.
9:00 – 10:00 AM
Ms. Leila
kết thúc 05/07
Zumba
All Levels
8:45 – 9:45 AM
Ms. Leslie
kết thúc 10/06
Flamenco
Int.
9:15 – 10:45 AM
Ms. Tricia
kết thúc 14/06
Tap
Beg.
9:00 – 10:00 AM
Ms. Leila
kết thúc 14/06
Flamenco 
Beg.
10:50 – 11:50 AM
Ms. Tricia
kết thúc 14/06
Floor Barre
All Levels
Ms. Lauriane
10:40 – 11:40 AM
kết thúc 14/06
Ballet
Int.
10:00 – 11:30 AM
Ms. Lauriane kết thúc 14/06
Ms. Sabra  kết thúc 14/07
Ballet 
Beg.
10:40 – 11:40 AM
Ms. Lauriane kết thúc 14/06
Ms. Sabra  kết thúc 14/07
Contemporary
Int./ Adv.
9:00 – 10:30 AM
Mr. John
kết thúc 27/07
Ballet Pointe 
Adv.
Ms. Lauriane
10:35 – 11:35 AM
kết thúc 14/06
Tối Contemporary
Beg.
7:30 – 9:00 PM
Mr. John
kết thúc 14/06
Jazz 
Beg.
7:00 – 8:30 PM
Mr. John
kết thúc 27/07
Jazz
Int.7:30 – 9:00 PM
Ms. Sabra
kết thúc 14/07
Contemporary
All Levels
7:30 – 9:00 PM
Mr. John
kết thúc 27/07
Tap
Beg.
7:30 – 8:30 PM
Ms. Leila
kết thúc 19/07
Contemporary 
Adv.
7:30 – 9:00 PM
Ms. Alexa kết thúc 05/07
Mr. Minh  kết thúc 17/08
Tap 
Int./Adv.
7:30 – 8:30 PM
Ms. Leila
kết thúc 19/07
Hip Hop
Beg.
7:30 – 9:00 PM
Mr. Minh
kết thúc 17/08
Ballet
Beg./ Int.
7:30 – 9:00 PM
Ms. Lauriane
kết thúc 19/07
 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP NGƯỜI LỚN 9/2019 – 6/2020

MÃ MÀU LỚP
Ballet   Creative Contemporary, Lyrical Contemporary Hip Hop
Jazz Tap Zumba

 

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All Levels : Mọi cấp độ

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng Jazz
Beg.
Ms. Leila
8:45 – 10:15 AM
Ballet Fit
All Levels
Ms. Nuria
9:00 – 10:30 AM
Jazz 
Beg.
Ms. Leila
8:45 – 10:15 AM
Jazz 
Int.
Ms. Sabra
9:00 – 10:30 AM
Zumba
All Levels
Ms. Leslie
8:45 – 9:45 AM
Jazz
Adv.
Mr. John
9:00 – 10:30 AM
Creative Contemp.  
Int.
Ms. Sabra
9:00 – 10:30 AM
Zumba
All Levels
Ms. Leslie
8:45 – 9:45 AM
Ballet
Beg.
Ms. Nuria
10:40 – 11:40 AM
Lyrical Contemp.
Int./ Adv
Mr. John
9:00 – 10:30 AM
Tap
Int.
Ms. Leila
9:00 – 10:00 AM
Ballet
Int.
Ms. Nuria
10:20 – 11:50 AM
Tap
Beg.
Ms. Leila
9:00 – 10:00 AM
Ballet Pointe
Adv.
Ms. Nuria
10:15 – 11:15 PM
Tối Lyrical Contemp.
Beg.
Mr. John
7:30 – 9:00 PM
Jazz  
Beg.
Mr. John
7:00 – 8:30 PM
Creative Contemp.  
All Levels
Ms. Nhung
7:00 – 8:30 PM
Lyrical Contemp.
Int.
Mr. John
7:20 – 8:50 PM
Tap
Beg./Int.
Ms. Leila
7:30 – 8:30 PM
Lyrical Contemp.  
Adv.
Ms. Alexa
7:30 – 9:00 PM
Tap 
Adv.
Ms. Leila
7:00 – 8:30 PM
Hip Hop
Int.
Mr. Minh
7:20 – 8:50 PM
Ballet
Beg./ Int
Ms. Nuria
8:00 – 9:00 PM
Hip Hop
Beg.
Mr. Minh
7:30 – 9:00 PM
Ballet Fit
All Levels
Ms. Nuria
7:20 – 8:50 PM
Jazz
Int.
Ms. Sabra
8:00 – 9:30 PM

 

Lịch nghỉ lễ lớp người lớn:

Giáng Sinh: 09/12/2019 – 05/01/2020
Tết: 20/01/2020 – 02/02/2020
Giỗ tổ Hùng Vương: 02/04/2020 – 05/04/2020
Dịp lễ 30/4: 30/04/2020 – 03/05/2020

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP NGƯỜI LỚN 9/2019 – 6/2020

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All Levels : Mọi cấp độ

 

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
BALLET Beg. THỨ 5 10:40 – 11:40 AM Ms. Nuria
Beg./ Int. THỨ 2  8:00 – 9:00 PM Ms. Nuria
Int. THỨ 4 10:20 – 11:50 AM Ms. Nuria
Pointe THỨ 6 10:15 – 11:15 AM Ms. Nuria
BALLET FIT All Levels THỨ 3 9:00 – 10:30 AM Ms. Nuria
THỨ 4 7:20 – 8:50 PM Ms. Nuria
CREATIVE
CONTEMPORARY
All Levels THỨ 4 7:00 – 8:30 PM Ms. Nhung
Int. THỨ 3 9:00 – 10:30 AM Ms. Sabra
HIP HOP Beg. THỨ 3 7:30 – 9:00 PM Mr. Minh
Int. THỨ 5 7:20 – 8:50 PM Mr. Minh
JAZZ Beg. THỨ 2 8:45 – 10:15 AM Ms. Leila
THỨ 3 7:00 – 8:30 PM Mr. John
THỨ 4 8:45 – 10:15 AM Ms. Leila
Int. THỨ 4 8:00 – 9:30 PM Ms. Sabra
THỨ 5 9:00 – 10:30 AM Ms. Sabra
Adv. THỨ 2 9:00 – 10:30 AM Mr. John
LYRICAL
CONTEMPORARY
Beg. THỨ 2 7:30 – 9:00 PM Mr. John
Int. THỨ 5 7:20 – 8:50 PM Mr. John
Adv. THỨ 3 7:30 – 9:00 PM Ms. Alexa
THỨ 6 9:00 – 10:30 AM Mr. John
TAP Beg. THỨ 6 9:00 – 10:00 AM Ms. Leila
Beg./Int. THỨ 2 7:30 – 8:30 PM Ms. Leila
Int. THỨ 3 9:00 – 10:00 AM Ms. Leila
Adv. THỨ 4 7:00 – 8:30 PM Ms. Leila
ZUMBA All Levels THỨ 4 8:45 – 9:45 AM Ms. Leslie
THỨ 6 8:45 – 9:45 AM Ms. Leslie

 

Lịch nghỉ lễ lớp người lớn:

Giáng Sinh: 09/12/2019 – 05/01/2020
Tết: 20/01/2020 – 02/02/2020
Giỗ tổ Hùng Vương: 02/04/2020 – 05/04/2020
Dịp lễ 30/4: 30/04/2020 – 03/05/2020

Start typing and press Enter to search