Kid & Teen Classes

Trang chủ > Lịch học > NGƯỜI LỚN > THỜI KHÓA BIỂU
Print Friendly, PDF & Email

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP NGƯỜI LỚN 2018 – 2019

MÃ MÀU LỚP
Ballet   Contemporary Flamenco Hip Hop
Jazz  Lớp Vũ Đạo Tap Zumba

 

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All Levels : Mọi cấp độ

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng Jazz 🌟
Adv.
Mr. John
9:00 – 10:30 AM
Contemporary 🌟 
Int./ Adv.
Ms. Sabra
9:00 – 10:30 AM
Contemp – Jazz 🌟 
Beg.
Ms. Sabra
8:45 – 9:45 AM
Jazz 🌟 
Int.
Ms. Lauriane
9:00 – 10:30 AM
Zumba
All Levels
Ms. Leslie
8:45 – 9:45 AM
Flamenco 🌟
Int./ Adv.
Ms. Tricia
9:15 – 10:45 AM
Tap 🌟
Int.
Ms. Leila
9:00 – 10:00 AM
Zumba
All Levels
Ms. Leslie
8:45 – 9:45 AM
Flamenco 🌟
Int.
Ms. Tricia
9:15 – 10:45 AM
Tap 🌟
Beg.
Ms. Leila
9:00 – 10:00 AM
Flamenco 🌟 
Beg.
Ms. Tricia
10:50 – 11:50 AM
Floor Barre
All Levels
Ms. Lauriane
10:40 – 11:40 AM
Ballet 🌟
Int.
Ms. Lauriane
10:00 – 11:30 AM
Ballet
Beg.
Ms. Lauriane
10:40 – 11:40 AM
Contemporary 🌟
Int./ Adv
Mr. John
9:00 – 10:30 AM
Ballet Pointe
Adv.
Ms. Lauriane
10:35 – 11:35 PM
Tối Contemporary 🌟
Beg.
Mr. John
7:30 – 9:00 PM
Jazz 🌟 
Beg.
Mr. John
7:00 – 8:30 PM
Jazz 🌟
Int.
Ms. Sabra
7:35 – 9:05 PM
Contemporary 🌟
Int.
Mr. John
7:55 – 9:25 PM
Tap 🌟
Beg.
Ms. Leila
7:30 – 8:30 PM
Contemporary 🌟 
Int./Adv.
Ms. Alexa
7:30 – 9:00 PM
Tap 🌟 
Adv.
Ms. Leila
8:00 – 9:30 PM
Hip Hop 🌟
Beg.
Mr. Minh
8:15 – 9:45 PM
Ballet 🌟
Beg./ Int
Ms. Lauriane
8:00 – 9:30 PM
Flamenco 🌟
Beg.
Ms. Tricia
7:45 – 8:45 PM

🌟 Từ ngày 15/4, các lớp này chuẩn bị cho show diễn, không nhận học viên mới

Lịch nghỉ lễ lớp người lớn:

Giáng Sinh: 15/12/2018 – 06/01/2019
Tết: 02/02/2019 – 11/02/2019
Giỗ tổ Hùng Vương: 13/04/2019 – 15/04/2019
Dịp lễ 30/4: 27/04/2019 – 01/05/2019

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP NGƯỜI LỚN 2018 – 2019

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All Levels : Mọi cấp độ

 

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
BALLET Beg. THỨ 5 10:40 – 11:40 AM Ms. Lauriane
Beg./ Int. 🌟 THỨ 2  8:00 – 9:30 PM Ms. Lauriane
Int. 🌟 THỨ 4 10:00 – 11:30 AM Ms. Lauriane
Pointe THỨ 6 10:35 – 11:35 PM Ms. Lauriane
CONTEMPORARY Beg. 🌟 THỨ 2 7:30 – 9:00 PM Mr. John
THỨ 4 8:45 – 9:45 AM Ms. Sabra
Int. 🌟 THỨ 5 7:55 – 9:25 PM Mr. John
Int./ Adv. 🌟 THỨ 3 9:00 – 10:30 AM Ms. Sabra
THỨ 6 9:00 – 10:30 AM Mr. John
THỨ 3 7:30 – 9:00 PM Ms. Alexa
FLAMENCO Beg. 🌟 THỨ 2 10:50 – 11:50 AM Ms. Tricia
THỨ 3 7:45 – 8:45 PM Ms. Tricia
Int. 🌟 THỨ 5 9:15 – 10:45 AM Ms. Tricia
Int./ Adv. 🌟 THỨ 2 9:15 – 10:45 AM Ms. Tricia
FLOOR BARRE All Levels THỨ 3 10:40 – 11:40 AM Ms. Lauriane
HIP HOP Beg. 🌟 THỨ 5 8:15 – 9:45 PM Mr. Minh
JAZZ Beg. 🌟 THỨ 3 7:00 – 8:30 PM Mr. John
THỨ 4 8:45 – 9:45 AM Ms. Sabra
Int. 🌟
THỨ 4 7:35 – 9:05 PM Ms. Sabra
THỨ 5 9:00 – 10:30 AM Ms. Lauriane
Adv. 🌟 THỨ 2 9:00 – 10:30 AM Mr. John
TAP Beg. 🌟 THỨ 2 7:30 – 8:30 PM Ms. Leila
THỨ 6 9:00 – 10:00 AM Ms. Leila
Int. 🌟 THỨ 3 9:00 – 10:00 AM Ms. Leila
Adv. 🌟 THỨ 4 8:00 – 9:30 PM Ms. Leila
ZUMBA All Levels THỨ 4 8:45 – 9:45 AM Ms. Leslie
THỨ 6 8:45 – 9:45 AM Ms. Leslie

🌟 Từ ngày 15/4, các lớp này chuẩn bị cho show diễn, không nhận học viên mới

Lịch nghỉ lễ lớp người lớn:

Giáng Sinh: 15/12/2018 – 06/01/2019
Tết: 02/02/2019 – 11/02/2019
Giỗ tổ Hùng Vương: 13/04/2019 – 15/04/2019
Dịp lễ 30/4: 27/04/2019 – 01/05/2019

LỊCH LỚP HÈ (bắt đầu từ 10/06)

LỚP NGƯỜI LỚN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng Jazz 
Adv.
9:00 – 10:30 AM
Mr. John
til 27/07
Contemporary 
Int./ Adv.
9:00 – 10:30 AM
Ms. Sabra
til 14/06
Jazz  
Beg.
8:45 – 9:45 AM
Ms. Sabra
til 14/07
Jazz  
Int.
9:00 – 10:30 AM
Ms. Lauriane til 14/06
Ms. Sabra  til 14/07
Zumba 
All Levels
8:45 – 9:45 AM
Ms. Leslie
til 10/06
Flamenco
Int./ Adv.
9:15 – 10:45 AM
Ms. Tricia
til 14/06
Tap
Int.
9:00 – 10:00 AM
Ms. Leila
til 05/07
Zumba
All Levels
8:45 – 9:45 AM
Ms. Leslie
til 10/06
Flamenco
Int.
9:15 – 10:45 AM
Ms. Tricia
til 14/06
Tap
Beg.
9:00 – 10:00 AM
Ms. Leila
til 14/06
Flamenco 
Beg.
10:50 – 11:50 AM
Ms. Tricia
til 14/06
Jazz 
Int.
9:00 – 10:30 AM
Ms. Lauriane
til 14/06
Ballet
Int.
10:00 – 11:30 AM
Ms. Lauriane til 14/06
Ms. Sabra  til 14/07
Ballet 
Beg.
10:40 – 11:40 AM
Ms. Lauriane til 14/06
Ms. Sabra  til 14/07
Contemporary
Int./ Adv.
9:00 – 10:30 AM
Mr. John
til 27/07
Floor Barre
All Levels
Ms. Lauriane
10:40 – 11:40 AM
til 14/06
Ballet Pointe 
Adv.
Ms. Lauriane
9:50 – 10:50 AM
til 14/06
Tối Contemporary
Beg.
7:30 – 9:00 PM
Mr. John
til 14/06
Jazz 
Beg.
7:00 – 8:30 PM
Mr. John
til 27/07
Jazz
Int.7:30 – 9:00 PM
Ms. Sabra
til 14/07
Contemporary
All Levels
7:30 – 9:00 PM
Mr. John
til 27/07
Tap
Beg.
7:30 – 8:30 PM
Ms. Leila
til 19/07
Contemporary 
Adv.
7:30 – 9:00 PM
Ms. Alexa til 05/07
Mr. Minh  til 17/08
Tap 
Int./Adv.
7:30 – 8:30 PM
Ms. Leila
til 19/07
Hip Hop
Beg.
7:30 – 9:00 PM
Mr. Minh
til 17/08
Ballet
Beg./ Int.
7:30 – 9:30 PM
Ms. Lauriane
til 19/07
 

Start typing and press Enter to search