Faculty

Trang chủ > Lịch hè cho người lớn
Print Friendly, PDF & Email

THỜI KHÓA BIỂU HÈ CHO NGƯỜI LỚN
15/6/2020 – 15/8/2020

MÃ MÀU LỚP
Ballet  Lyrical Contemporary Hip Hop
Jazz Tap  Free for Community

 

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All : Mọi  cấp độ

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sáng Jazz
Int./Adv.
Mr. John
9:00 – 10:30 AM
Stretching &
Strengthening

All
Ms. Linh
8:00 – 8:50 AM
Jazz 
Beg./Int.
Ms. Leila
9:00 – 10:30 AM
Inner Groove
All
Ms. Linh
8:00 – 8:50 AM
Lyrical Contemp.
All Levels
Mr. John
9:00 – 10:30 AM
Ballet
Beg.
Ms. Sabra
9:00 – 10:30 AM
Ballet
Int.
Ms. Sabra
9:00 – 10:30 AM
Tối Jazz 
Beg.
Ms. Leila
6:45 – 7:45 PM
Hip Hop
Beg.
Mr. Minh
6:45 – 7:45 PM
Tap 
All Levels
Ms. Leila
6:45 – 7:45 PM
Jazz
Int.
Ms. Leila
6:45 – 7:45 PM
Lyrical Contemp. 
Adv.
Ms. Alexa
7:50 – 8:50 PM
Ballet
Beg.
Ms. Sabra
7:50 – 8:50 PM
Ballet
Int.
Ms. Sabra
7:50 – 8:50 PM

 

THỜI KHÓA BIỂU HÈ CHO NGƯỜI LỚN
15/6/2020 – 15/8/2020

HƯỚNG DẪN CẤP ĐỘ
Beg. : Cơ bản Int. : Trung cấp
Adv. : Nâng cao All : Mọi cấp độ

 

LỚP CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
BALLET Beg. THỨ 3 9:00 – 10:00 AM Ms. Sabra
THỨ 3 7:50 – 8:50 PM Ms. Sabra
Int. THỨ 4 7:50 – 8:50 PM Ms. Sabra
THỨ 5 9:00 – 10:00 AM Ms. Sabra
HIP HOP Beg. THỨ 3 6:45 – 7:45 PM Mr. Minh
JAZZ Beg. THỨ 2 6:45 – 7:45 PM Ms. Leila
Beg./Int. THỨ 4 9:00 – 10:00 AM Ms. Leila
Int./Adv. THỨ 2 9:00 – 10:30 AM Mr. John
THỨ 5 6:45 – 7:45 PM Ms. Leila
LYRICAL
CONTEMPORARY
All THỨ 2 7:50 – 8:50 PM Ms. Alexa
THỨ 6 9:00 – 10:30 AM Mr. John
TAP Beg. THỨ 4 6:45 – 7:45 PM Ms. Leila

 

LỚP HỌC CỘNG ĐỒNG MIỄN PHÍ
LỚP HỌC CẤP ĐỘ NGÀY GIỜ GIÁO VIÊN
STRETCHING &
STRENGTHENING
All THỨ 3 8:00 – 8:50 AM Ms. Linh
INNER GROOVE All THỨ 5 8:00 – 8:50 AM Ms. Linh

Start typing and press Enter to search