ĐĂNG KÝ NGAY

Trẻ em & Thiếu niên

Cảm ơn bạn đã chọn Dancenter, để đăng ký cho lớp Trẻ em & Thiếu niên, vui lòng điền mẫu đơn sau:

Thông tin phụ huynh*


Học viên 1*Bạn mong muốn tham dự lớp học nào?*

Lớp nhảy 1


Lớp nhảy 2

Học viên 2Bạn mong muốn tham dự lớp học nào?*

Lớp nhảy 1


Lớp nhảy 2


Người lớn

Cảm ơn bạn đã chọn Dancenter, để đăng ký cho lớp người lớn, vui lòng điền mẫu đơn sau:

Thông tin liên hệ*Bạn quan tâm lớp học và cấp độ nào?*
BalletContemporaryCreative MovementLyrical ContemporaryHip HopJazzTap
BeginnerIntermediateAdvanced


Start typing and press Enter to search